Τα αποθέματα γλυκού νερού στην Ευρώπη βρίσκονται υπό πίεση. Η καλύτερη κατανόηση της κατάστασης των υδατικών πόρων θα οδηγήσει και σε μια πιο ολοκληρωμένη διαχείρισή τους. Με αυτό το σκεπτικό ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) δημιούργησε μια ολοκληρωμένη σειρά αναλυτικών χαρτών με τα υδρολογικά τους χαρακτηριστικά. Το εργαλείο, παρέχει υποστήριξη στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής και αφορά λεκάνες απορροής, από την Ισλανδία μέχρι την άκρη του Περσικού Κόλπου.

 

 

 
     
   

Το σύστημα του ΕΟΠ (Catchments and Rivers Network System - ECRINS) για τις λεκάνες απορροής και τα ποτάμια είναι ένα δυναμικό σύνολο χαρτών που εμφανίζουν τη θέση και τα υδρολογικά χαρακτηριστικά υδάτινων σωμάτων, όπως λιμνών, φραγμάτων, σημείων υδροληψίας καθώς και σταθμών ελέγχου και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Περιλαμβάνει πληροφορίες για λεκάνες απορροής ποταμών για τα προηγούμενα δέκα χρόνια και οι χάρτες του παρέχουν άμεση υποστήριξη για περιβαλλοντική ανάλυση σε ζητήματα, όπως η τιμολόγηση του νερού και η χάραξη πολιτικής. Για παράδειγμα, ένα επίπεδο σκιαγραφεί όλες τις λεκάνες απορροής, στοιχείο  χρήσιμο για εκείνους που εργάζονται στην εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ).

Το πακέτο ECRINS είναι ελεύθερα προσβάσιμο και διαθέσιμο σε οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, εθνικών οργανισμών για το νερό, επιστημόνων, επιχειρηματιών, φοιτητών και ΜΚΟ. Οι χρήστες χρειάζονται το λογισμικό GIS (Geographic Information System) για να έχουν πρόσβαση στα διαφορετικά επίπεδα του χάρτη.

Τα επίπεδα του ECRINS συνδυάζονται με άλλα, όπως εκείνα που εστιάζουν στον πληθυσμό ή τη γεωργία, για την οικοδόμηση μιας ολοένα και πιο λεπτομερούς εικόνας των επιδράσεων στους υδατικούς πόρους της Ευρώπης. Στόχος είναι να μπορούν οι χρήστες να απαντήσουν σε μια σειρά από διαφορετικά ερωτήματα, όπως: «Πόσοι άνθρωποι ζουν γύρω από τη λίμνη;», «Ποιος είναι ο ρυθμός ροής σε αυτό το σημείο;», «Πόσα κυβικά μέτρα νερού αντλούνται για άρδευση;», « Ποιο είναι το ετήσιο υδατικό ισοζύγιο για τη συγκεκριμένη λεκάνη απορροής; », «Ποιο είναι το μήκος των προσβάσιμων ποταμών κάτω από εκείνο το φράγμα;»

Η Διευθύντρια του EΟΠ Jacqueline McGlade ανέφερε: "Τα επίπεδα του χάρτη ECRINS είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο για την κατανόηση των υδατικών πόρων στην Ευρώπη. Οι χάρτες καλύπτουν την ΕΕ και χώρες μέλη του ΕΟΠ και περιλαμβάνουν δεδομένα από πολλές άλλες περιοχές - στην πραγματικότητα καλύπτουν το 70% των ποταμών σε έκταση 10 εκ. χλμ2 των λεκανών απορροής ποταμών σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες όπως αυτές μπορούν να μας βοηθήσουν στην πιο συνετή χρήση των πεπερασμένων υδατικών πόρων".

Το ECRINS έχει σχεδιαστεί βάσει του Catchment Characterisation and Modelling (CCM), με ανάλυση 1:250 000. Το CCM έχει συμπληρωθεί με άλλα επίπεδα, με ανάλυση μεταξύ 1:100 000 και 1:500 000. Η γεωγραφική κάλυψη του ECRINS υπερβαίνει τις 27 χώρες της ΕΕ και τις χώρες μέλη του ΕΟΠ. Στον κατάλογο έχουν περιληφθεί ολόκληρη η ηπειρωτική Ευρώπη δυτικά των Ουραλίων, η περιοχή του Καυκάσου και το σύστημα των πόταμων Τίγρη-Ευφράτη. Διαθέτει επίσης έναν επικαιροποιημένο κατάλογο ονομάτων που περιλαμβάνει διάφορα τοπικά ονόματα, γεγονός που διευκολύνει την αναζήτησή τους.

Πηγή: European Environmental Agency (http://www.eea.europa.eu/highlights/ecrins-map-project-pinpoints-water).