Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η Ημερίδα - Ανοιχτή Συζήτηση που διοργάνωσε το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και η Ένωση Ελλήνων Χημικών, σε συνεργασία με το Δίκτυο Πράσινης Χημείας, με θέμα ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ, το Σάββατο 20 Μαρτίου 2010, στα γραφεία της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. Η σοβαρότητα του προβλήματος της χρόνιας ρύπανσης του Ασωπού, σε συνδυασμό με την ευρεία εκπροσώπηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην εκδήλωση, έδωσε το έδαφος για μια ιδιαίτερα ζωντανή και εκτεταμένη ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων σχετικά με τις αναγκαίες δράσεις και πολιτικές για την εξυγίανση της περιοχής, σε συνέχεια των μέτρων που εξήγγειλε το ΥΠΕΚΑ ενάμιση περίπου μήνα πριν την ημερίδα.

Από τις παρουσιάσεις των εισηγητών αλλά και την συζήτηση που ακολούθησε, προέκυψε ως κοινή διαπίστωση η οριακή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η περιοχή και  η ανάγκη άμεσης εφαρμογής ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης για την εξυγίανσή της. Πιο αναλυτικά και με βάση τις προτάσεις που διατυπώθηκαν στην Ημερίδα - Ανοιχτή Συζήτηση αναγνωρίσθηκε η ανάγκη άμεσης λήψης των παρακάτω μέτρων:

•    Άμεση διακοπή της ρύπανσης του Ασωπού από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και άμεση έναρξη λειτουργίας των βιολογικών καθαρισμών με έξοδα των βιομηχανιών, τα οποία μπορούν να καλυφθούν από τις επιδοτήσεις τις οποίες έχουν ήδη απορροφήσει, σε συνδυασμό με ταυτόχρονες δράσεις αποκατάστασης των ήδη ρυπασμένων νερών και εδαφών
•    Κατασκευή και λειτουργία κεντρικής μονάδας βιολογικού καθαρισμού βιομηχανικών αποβλήτων με υπολογιζόμενο κόστος 50 εκ. Ευρω, το οποίο μπορεί να καλυφθεί από τις δημόσιες επενδύσεις. Το κόστος να αναληφθεί από τους μέχρι σήμερα ρυπαντές της περιοχής
•    Σύνδεση και παροχή με νερό από την ΕΥΔΑΠ, για την κάλυψη αναγκών όπως: πόση, αγροτικές καλλιέργειες, εμπλουτισμός υδροφόρου ορίζοντα
•    Συνεχής και τακτικός έλεγχος των εφαρμοζόμενων μέτρων από πραγματικά διαπιστευμένα εργαστήρια και φορείς
•    Ενίσχυση του ρόλου της τοπικής κοινωνίας σε θέματα διαβούλευσης έτσι ώστε να συμμετέχει στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
•    Ριζικές αλλαγές των παραγωγικών διαδικασιών και εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών, που πλέον υπάρχουν και μπορούν να εφαρμοστούν